Biome platobné možnosti

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, upravují práva a povinnosti mezi Nutrigen Laboratories Inc., org. zl. IČO:50 136 437, dále jen "prodávající" a kupujícím při dodávkách zboží a jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírají kupní smlouvu a jsou považovány za součást všech kupních smluv. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, ve kterém kupující souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami, vzniká už zasláním objednávky od kupujícího. Kupující může svou objednávku zaslat mailem nebo přes internetový obchod. Každá takto zaslaná objednávka je pro kupujícího a prodávajícího závazná.

Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží, které je objednané kupujícím přes internetový obchod nebo ze speciálních nabídek, dohodnutých mezi kupujícím a prodávajícím. Speciální nabídky prodávajícího jsou pro kupujícího pouze orientační, resp. nezávazné, dokud nejsou výslovně ve smlouvě nebo v obchodní korespondenci oběma stranami odsouhlaseno a potvrzené.

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Podnikatelem se rozumí:

 
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti)
 
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)
 
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského opraveným na základě specifických předpisů (sem patří například svobodná povolání jako advokáti atd.)
 
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle specifického předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pokud je kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva Slovenské republiky.

Kupující má možnost obchodní podmínky před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu biome.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Objednání zboží

Objednání zboží, může kupující uskutečnit prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.biome.cz nebo e-mailem.

Objednávka zaslaná e-mailem musí obsahovat název obchodní firmy a fakturační adresu odpovídající údajům zapsaných v obchodním rejstříku nebo obchodní evidenci, IČ a DIČ pokud bylo kupujícímu přiděleno, dodací adresu kupujícího (kam chce kupující zboží doručit), pokud je odlišná od fakturační adresy, jméno, telefon nebo e-mail osoby oprávněné za kupujícího jednat, které bude zasláno potvrzení objednávky, jméno a telefon osoby která bude přijímat zboží, pokud je odlišné od osoby objednávající

Objednávka musí být zaslána z oficiálního firemního mailu. Prodávající je oprávněn ověřit si u kupujícího objednávky e-mailem nebo telefonicky

Zrušení objednávky

Po odeslání objednávky má kupující možnost zrušit objednávku do 2 hodin od odeslání objednávky. Zrušení uskuteční kupující e-mailem - zašle na

obchod zavinac biome
. Následně prodávající zašle potvrzení o zrušení objednávky.

Objednací doba

Prodávající přijímá objednávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím elektronického obchodu a e-mailu.

Expedice zboží / Dodání zboží:

Zboží, které je skladem se expeduje následující den od doručení objednávky. Zboží je následně distribuován Českou poštou .

Spolu s dodaným zbožím je doručena kupujícímu i faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Na těchto dokladech je vždy uvedena identifikace a množství zboží které kupující obdržel. Pokud kupující doklady nenašel, je povinen to neprodleně oznámit prodávajícímu.

Ceny

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání zboží. Prodejní cena je vždy zřetelně vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře.

Prodávající je oprávněn upravit ceny v případě změny kurzu, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží, dopravy a dalších složek nákladů v závislosti na nových podmínkách. O těchto cenových úpravách je prodávající povinen kupujícího předem informovat vhodným způsobem např. zveřejněním na našich webových stránkách www.biome.cz

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat platbu v hotovosti (dobírka) nebo platbu předem.

Záruky a postup při reklamaci

Kupující je povinen ihned při přebírání zásilky zkontrolovat úplnost dodávky podle dodacího listu nebo jiného dokladu.

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží je mechanicky poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

Pokud po vybalení a důkladné kontrole dodaného zboží podle dodacího listu nebo jiného dokladu, zjistí kupující rozdíl v množství, barvě nebo záměně druhu zboží a pod., tak se následně řídí postupem při reklamaci.

Postup při reklamaci

Pokud kupující zjistí nekompletnost dodávky nebo záměnu sortimentu, je povinen ohlásit tyto skutečnosti do dvou pracovních dnů od převzetí zboží . Jinak je dodávka považována za kompletní a bez chyb.

Kupující může využít reklamační list, který je na webových stránkách prodávajícího. Kupující je povinen při reklamaci uvést tyto náležitosti: číslo faktury nebo dodacího listu, podrobný popis závady nebo poškození zboží, uvedení kontaktní osoby a tel. čísla této osoby, která bude oprávněna jednat.

Nedostatky jednoho dílu dodaného zboží neopravňují k reklamaci celé zásilky, ledaže nezávadná část dodávky je tímto pro kupujícího nepoužitelná.

Výměnu zboží v záruční lhůtě je možné udělat pouze v případě, že byl prodávajícímu výrobek zaslán zpět kompletní, v originálním balení, s veškerým příslušenstvím a přesným popisem závad. Reklamovaný výrobek musí být prodávajícímu odeslán včetně kopie originálu účetního a dodacího dokladu. Místem plnění záruky je sídlo prodávajícího.

Záruka se vylučuje při chybách způsobených nepřiměřeným používáním, skladováním a neodborným zacházením se zbožím ze strany kupujícího

Kupující je povinen prodávajícímu reklamovat vady zboží bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku. Reklamace na zjevné závady (nekompletnost výrobku, prasklý plast, poškrábaný povrch akceptuje prodávající do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud je na zboží poskytována záruka, musí být reklamace uplatněna do konce záruční doby, která je uvedena na záručním listě. Po uplynutí záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že kupující není konečný spotřebitel, prodlužuje se záruční doba o počet dnů , které uplynuly mezi zakoupením zboží u prodávajícího a předáním zboží konečnému spotřebiteli.

Na všechny druhy dodávaného zboží, pokud není stanoveno jinak, poskytuje prodávající standardní záruku v zákonem stanovené délce.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží k prodávajícímu hradí kupující. Náklady na přepravu zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

S výsledkem reklamačního řízení seznámíme reklamujícího nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace .

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

  1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
  2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu: FHB Group - Biome, Priemyselná 1637/3, Svätý Jur 900 21, Slovensko
  3. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Formulář odstoupení od kupní smlouvy.
  4. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
  5. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží.
  6. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
  7. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
  8. Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.
  9. Odstoupit od smlouvy není možné v případě zboží uzavřeném ochranným obalem (plomba, ochranný uzávěr, ochranná fólie), který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání prodávajícímu porušen.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Obsah stránek

Informace poskytnuté na portálu www. biome.cz mají pouze informativní charakter a nemohou být a ani nejsou míněny jako náhrada za profesionální lékařskou péči. Pokud máte nebo se domníváte, že budete mít zdravotní problémy, vždy je konzultujte se svým praktickým nebo odborným lékařem.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě , jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

Prodej se řídí podle aktuální platné legislativy SR.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

V Bratislave, dne 1.1. 2012